0
สมัครใช้งานฟรี !!!
 • รับลูกค้าได้มากขึ้น
 • ให้บริการได้ 24 ชม. 7 วันทำการ
 • ขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ ผ่าน internet
 • ตรวจสอบข้อมูลห้อง ว่าง/เต็ม ได้ทันที
 • กำหนดราคาในแต่ละวันได้อิสระ
 • สร้างแบรนของคุณเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
 

 

เงื่อนไข และข้อกลงในการใช้บริการระบบ เว็บสำเร็จรูป กับ 9Booking.com

 1. ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริง หากข้อมูลที่ให้ไว้ ไม่เป็นความจริง ทาง 9Booking.com มีสิทธิในการระงับการให้บริการทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   
 2. ทาง บริษัท เน็ตทูเดย์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์การใช้เครื่องหมายการค้า 9Booking.com แต่เพียงผู้เดียว
   
 3. ห้ามใช้บริการ หรือระบบที่สร้างขึ้นโดย 9Booking.com ในกิจกรรมอันมีวัตถุประสงค์ที่ผิดต่อกฎหมายหรือเป็นการขัดต่อศีลธรรมอันดี สร้างความเดือดร้อน ต่อผู้อื่น หรือเป็นการสร้างความแตกแยกต่าง ๆ
   
 4. ห้ามใช้บริการ หรือระบบที่สร้างขึ้นโดย 9Booking.com ไปใช้ในการทำเว็บไซต์ลักษณะ ฝากไฟล์ อับโหลด หรือดาวโหลด โดยการแจกจ่าย Link ให้กับบุคคลอื่น หรือฝากไฟล์ ที่ผิดกฏหมาย
   
 5. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการใช้งานที่ผิด การลุกล้ำสิทธิส่วนบุคคล หรือปัญหาอื่น ๆ ที่ผู้ใช้บริการนี้ ใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง และ ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
   
 6. ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายของข้อมูลที่ผู้ใช้บริการนำมาใช้งาน หรืออับโหลดขึ้นบนเว็บสำเร็จรูป เช่น ภาพ วีดีโอ เพลง หรือ ข้อความ ที่ผู้ใช้แสดงในเว็บของผู้ใช้ แต่เพียงผู้เดียว
   
 7. ระบบเว็บสำเร็จรูปนี้เป็น ลิขสิทธิ์ ของ 9Booking.com แต่เพียงผู้เดียว
   
 8. การอับเดตข้อมูล และเปลี่ยนแปลงข้อมูลของเว็บไซต์ต้องทำผ่านระบบเว็บสำเร็จรูปที่ทาง 9Booking.com จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น
   
 9. ผู้ใช้บริการเข้าใจ และยอมรับว่าการใช้บริการทางอินเตอร์เน็ตนี้ อาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นได้โดยตรงหรืออ้อม จากความชำรุด บกพร่องหรือขัดข้องของอุปกรณ์ใด ๆ ระบบข้อมูลหรือการเชื่อมต่อเครือข่าย การสูญหายของข้อมูลระหว่างการรับส่ง หรือสิ่งอื่นใดที่อยู่เหนือการควบคุมของผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ กับผู้ให้บริการ
   
 10. ผู้ใช้บริการเข้าใจ และยอมรับว่า ระบบสำเร็จรูปนี้อาจเกิดการทำงานผิดพลาดขึ้นได้(BUG) และผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ กับผู้ให้บริการ
   
 11. ผู้ใช้บริการเข้าใจ และยอมรับว่า การทำเว็บด้วยระบบสำเร็จรูปนี้ไม่รวมไปถึงการส่งมอบโปรแกรม หรือ Source Code ของระบบเว็บสำเร็จรูป
   
 12. ผู้ให้บริการ จะส่งมอบ ชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน ของระบบเว็บสำเร็จรูป แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อเข้าไปแก้ไขข้อมูลเว็บไซต์  ผ่านช่องทางที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น
   
 13. หากผู้ให้บริการ ตรวจพบว่าท่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการเพิกถอน สมาชิกภาพและสามารถยกเลิกการให้บริการกับท่านได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   
 14. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ใน การคืนเงินค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น (ถ้ามี) ในกรณีที่สมาชิกไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการเป็นสมาชิก
   
 15. หากไม่มีการต่ออายุสมาชิกเป็นเวลา 3 เดือนขึ้นไป ข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมดของผู้ใช้อาจถูกลบ และไม่สามารถนำกลับคืนมาได้
   
 16. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นตามแต่จะเห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า